Studentet qe kerkojne te ri-pranohen ne Universitetin e Vlores duhet te aplikojne online ne kete link: Aplikoni


Procedura e ri-pranimeve ose studenteve qe nuk kane email:

  • Studenti ben kerkese tek zyra akademike (komisioni i pranimeve)

  • Komisioni nxjerr nga SIUV gjithe te dhenat per ish-studentin (ne se ka) dhe nga zyra e rregjistrimit te dhenat e vjetra.

  • Komisioni merr nje vendim per ri-pranim ose jo ne baze te Nenit 48 te rregullores.

  • Ne se vendimi eshte jo atehere i komunikohet studentit, ne te kundert ky vendim i kalohet zyres se Provostit

    Nga Provosti --> zv.rektori administrativ --> Zyra e rregjistrimit

Zyra e rregjistrimit nxjerr gjithe rekordin akademik te ish-studentit nga rregjistrat e vjeter (notat, numrin e amzes, etj) dhe:

  1. krijon email per kete student
  2. hedh gjith notat e ketij studenti ne SIUV
  3. komunikon me studentin per te ardhur ne zyren e regjistrimit dhe per te marre paswordin
  4. dhenia e passwordit behet vetem nepermjet nje forme te vlefshme identifikimi(pashaporte/karte identiteti).