Këshilli i Etikës

Këshilli i Etikës i Universitetit të Vlorës përbehet nga 15 anëtarë si më poshtë:

Neime Pjerro
Spiro Caushaj
Petrit Kotorri
Jorgo Mandili
Kristofor Lapa
Djana Bazini
Ervin Bacaj